Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2010

daguchna
Moja najwyższa wolność polega na tym, iż w każdej sekundzie mogę postawić sobie hamletowskie pytanie "być albo nie być?" - i swobodnie na nie odpowiedzieć.
— Witold Gombrowicz "Dzienniki"
Reposted byprzekotPjbbbvkaatzielonobursztynoweardnaskelajdegmadinsanesandrijogurttruskulowy

November 11 2010

daguchna
W Valparaiso jest ta sama stara k... co w Bombaju, tylko po inną latarnią.
— Witold Gombrowicz "Zdarzenia na brygu Branbury"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl